Права і обов’язки депутата

В И Т Я Г  І З 

З А К О Н У  У К Р А Ї Н И

Про статус депутатів місцевих рад

Стаття 10. Обов’язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:

1) підтримувати    зв’язок    з    виборцями,     відповідною територіальною  громадою,  трудовими  колективами  і  громадськими організаціями,  які висунули його кандидатом у  депутати  місцевої
ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,  органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,  розташованими на відповідній території;

2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців  про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і  соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

3)   брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що стосуються  його  виборчого округу, в організації виконання рішень ради  та  її  органів,  доручень  виборців,  у масових заходах, що
проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або  виборчого  округу;  (  Пункт  3  частини  першої статті 10 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004 )

4) вивчати громадську думку;  вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

5) визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому виборців,  інших громадян;  вести регулярний, не рідше одного разу на місяць,  прийом  виборців,  розглядати  пропозиції, звернення,заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір’я виборців, може  бути  в  будь-який  час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі

1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:

1) офіційно представляти виборців свого виборчого  округу  та інтереси  територіальної  громади  в  місцевих  органах виконавчої влади,    відповідних    органах     місцевого     самоврядування,
підприємствах,   установах  і  організаціях  незалежно  від  форми власності з питань,  що  належать  до  відання  органів  місцевого самоврядування відповідного рівня;

2) брати  участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та їх органів,  загальних зборах громадян  за  місцем проживання,   засіданнях  органів  самоорганізації  населення,  що проводяться в межах території його виборчого округу;

3) порушувати перед органами і  організаціями,  передбаченими пунктом 1 частини першої цієї статті,  та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів  питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

4)  доступу  до  засобів масової інформації комунальної форми власності  з  метою  оприлюднення результатів власної депутатської діяльності   та   інформування   про   роботу   ради   в  порядку,
встановленому   відповідною  радою;  (  Частину  першу  статті  11 доповнено  пунктом  4  згідно із Законом N 1522-IV ( 1522-15 ) від 19.02.2004 )

5) вносити  на  розгляд  органів і організацій,  передбачених пунктом 1  частини  першої  цієї  статті,  та  їх  посадових  осіб пропозиції    з    питань,   пов’язаних   з   його   депутатськими
повноваженнями у виборчому  окрузі  відповідно  до  закону,  брати участь у їх розгляді.

2. При  здійсненні  депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право:

1) на депутатське звернення,  депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати   усунення  порушень  законності  і  встановлення правового порядку.

3. Депутат місцевої ради  є  відповідальним  перед  виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади,  органами  місцевого самоврядування,   органами  самоорганізації  населення,  трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації

1. Депутат  місцевої  ради  на території відповідної ради має право на невідкладний прийом посадовими особами  місцевих  органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,  керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
розташованих на території відповідної ради,  з питань депутатської діяльності.

2. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого   самоврядування,   керівники  підприємств,  установ  та організацій  незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на території  відповідної  ради,  на звернення депутата місцевої ради
надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень.

3. Порядок  відвідування депутатом місцевої ради підприємств, установ і організацій,  діяльність яких пов’язана з державною  або іншою   таємницею,   що   охороняється   законом,   встановлюється відповідними нормативно-правовими актами.

Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності

1. Депутат    місцевої    ради   як   представник   інтересів територіальної громади,  виборців свого виборчого  округу  у  разі виявлення  порушення прав та законних інтересів громадян або інших
порушень законності має право вимагати припинення  порушень,  а  в необхідних  випадках  звернутися  до  відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а  також  до  правоохоронних  і  контролюючих органів та їх керівників  з  вимогою  вжити  заходів  щодо  припинення  порушень законності.

2. У  разі  виявлення  порушення  законності депутат місцевої ради має право на депутатське звернення до керівників  відповідних правоохоронних чи контролюючих органів.

3. Місцеві   органи   виконавчої   влади,   органи  місцевого самоврядування,  їх посадові особи, об’єднання громадян, керівники підприємств,  установ,  організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані негайно вжити заходів  до  усунення  порушення,  а  в  разі  необхідності  –  до притягнення винних до відповідальності з  наступним  інформуванням про це депутата місцевої ради.

4. У   разі   невжиття  відповідних  заходів  посадові  особи місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів,
до яких звернувся депутат місцевої  ради,  несуть  адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Стаття 18. Обов’язки депутата місцевої ради у раді та її органах

Депутат місцевої ради зобов’язаний:

1) додержуватися   Конституції  (  254к/96-ВР  )  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради,  постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати  доручення  ради,   її   органів,   сільського, селищного,  міського  голови  чи  голови ради;  інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах

1. Депутат   місцевої  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях ради  та  її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах,  до складу яких він входить,  має один голос.  Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради,  може брати  участь  у
його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно  представляти  виборців  у відповідній раді та її
органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити  пропозиції  і  зауваження  до   порядку   денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити  на  розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові,  розпуск органів,  утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити   пропозиції  про  заслуховування  на  пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що
віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати  в раді та її органах питання про необхідність перевірки  роботи  підзвітних  та  підконтрольних  раді   органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з  текстами  виступів  у  стенограмах  чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати  на  засіданнях  ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв,  пропозицій громадян або їх об’єднань,  якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися   з   іншими  депутатами  місцевої  ради  в депутатські групи,  фракції,  які діють відповідно  до  регламенту ради.

3. Депутат  місцевої  ради  може  передати головуючому тексти свого   невиголошеного   виступу,   пропозицій   і   зауважень   з обговорюваного  питання  для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих  рад визначається цим Законом,  іншими законами України,  які регулюють діяльність  місцевих  рад  та  їх  органів,  а  також  регламентом відповідної ради.

Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради

1. Депутат  місцевої  ради  має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення  перевірок  з  питань, віднесених    до    компетенції   відповідної   ради,   діяльності
розташованих на її території підприємств,  установ  і  організацій незалежно від форми власності, виконавчих органів ради, а депутати обласних,  районних   рад   –   відповідних   місцевих   державних адміністрацій  в  частині  повноважень,  делегованих їм обласними, районними радами,  а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради.

2. Депутат  місцевої  ради  має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форми власності,  і органів,  діяльність яких перевірялася відповідно до  частини  першої  цієї  статті,  а також  органам,  яким вони підпорядковані,  порушувати питання про притягнення  до  відповідальності  осіб,  з  вини   яких   сталося порушення.

У разі   виявлення  порушень  законодавства  України  депутат місцевої ради звертається з цього приводу до  відповідних  органів державної влади.

3. Про  результати  перевірки  та пропозицій щодо них депутат місцевої ради доповідає раді або її  органу,  за  дорученням  яких здійснювалася перевірка.

4. Депутат  місцевої  ради  за  дорученням ради бере участь у депутатських перевірках з питань,  які належать до  відання  ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій

Депутатські групи, фракції мають право:

1) на  пропорційне  представництво  в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових  осіб,  яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на  гарантований  виступ  свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати  зусилля  з  іншими  групами,  фракціями   для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування

Депутат місцевої  ради  має  право  брати  участь  з   правом дорадчого  голосу  в роботі інших органів місцевого самоврядування при  розгляді  ними  питань  та  прийнятті  рішень,  що  зачіпають інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади,
від яких його обрано.

Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради

1. Депутат    місцевої    ради    може    мати    до    п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду помічника-консультанта  депутата  місцевої  ради,  організацію  їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює  особисто  депутат місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.

3. Умови  діяльності  та  кількість  помічників-консультантів депутата     місцевої    ради    визначаються    Положенням    про помічника-консультанта депутата місцевої ради,  яке затверджується відповідною радою.

4. Помічником-консультантом  депутата місцевої ради може бути лише  громадянин  України,  який  має  загальну  середню   освіту. Помічник-консультант   депутата   місцевої  ради  у  своїй роботі керується Конституцією України ( 254к/96-ВР )  та   законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата відповідної місцевої ради.

5. Помічник-консультант депутата місцевої ради має право:

1) входити і перебувати у  приміщеннях  відповідної  місцевої ради    за   пред’явленням   посвідчення   помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати  надіслану  на  ім’я  депутата  місцевої   ради поштову й телеграфну кореспонденцію,  відправляти її за дорученням депутата місцевої ради;

3) за  дорученням  депутата  місцевої  ради  брати  участь  в організації  вивчення  громадської  думки,  потреб  територіальної громади, інформувати про них депутата відповідної місцевої ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за  письмовим  зверненням  депутата  місцевої  ради  та за згодою   посадових   осіб   органів    місцевого    самоврядування користуватися    копіювально-розмножувальною   та   обчислювальною технікою.

6. Помічник-консультант депутата місцевої ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України  (  254к/96-ВР  ), законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата відповідної ради;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати  на  виконання  повноважень  депутата  місцевої ради,  утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата місцевої ради;

3) за  дорученням  депутата  місцевої  ради  вивчати питання, необхідні депутату місцевої ради для здійснення його  депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

4) допомагати депутату місцевої ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

5) допомагати депутату місцевої ради в розгляді надісланих на його  ім’я  поштою  або  поданих  на  особистому прийомі виборцями пропозицій,  заяв і скарг громадян та вирішенні  порушених  у  них питань;

6) надавати  депутату місцевої ради організаційно-технічну та іншу  необхідну   допомогу   при   здійсненні   ним   депутатських повноважень.

7. Помічнику-консультанту  депутата  місцевої  ради видається посвідчення,  в якому має бути зазначено номер посвідчення,  назву місцевої   ради,  прізвище  депутата  місцевої  ради,  номер  його виборчого округу,  а також те,  що  помічник-консультант  депутата місцевої  ради  працює  на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата  місцевої  ради,  опис якого  затверджується відповідною радою,  видається місцевою радою за  письмовим  поданням  депутата   місцевої   ради.   Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і  підлягає  поверненню  до   відповідної   ради   по   закінченню повноважень   депутата   місцевої   ради  або  за  його  письмовим
поданням.

(  Розділ  III  доповнено статтею 29-1 згідно із Законом N 3266-IV
(
 3266-15 ) від 22.12.2005 ) 

Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд

Депутат місцевої ради користується на  території  відповідної ради правом безплатного проїзду на залізничному,  автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності,  а також на всіх видах  міського  пасажирського  транспорту  (за  винятком  таксі). У  разі  якщо  вся  територія відповідної ради знаходиться в межах населеного пункту, то право безоплатного проїзду депутата місцевої ради  поширюється  на  всю територію населеного пункту. Порядок та умови  безплатного  проїзду  депутатів  місцевих  рад визначаються Кабінетом Міністрів України.

( Стаття  34  із  змінами, внесеними згідно із  Законом  N 1314-IV
(
 1314-15 ) від 20.11.2003 )

Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги

Відповідна рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів місцевих  рад  офіційними  виданнями та інформаційними матеріалами ради,  організують допомогу  їм  з  правових  питань  депутатської діяльності,  надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації,   актами   підприємств,   установ  та  організацій, розташованих на відповідній території.

Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

1. Невиконання   посадовими   особами   вимог   закону   щодо забезпечення  гарантій  депутатської  діяльності  тягне  за  собою відповідальність згідно із законом.

2. Публічна образа депутата місцевої ради,  опублікування або поширення  іншим  способом  завідомо  неправдивих  відомостей  про нього,  а  також  намагання в будь-якій формі вплинути на депутата місцевої ради,  членів його сім’ї  з  метою  перешкодити  депутату виконувати   свої   повноваження,   змусити   його   до   вчинення неправомірних  дій  тягне  за  собою  відповідальність  згідно   з законом.